VIII. İLAMER Öğrenci Sempozyumu Başvuru Sonuçları

09-12 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşecek VIII. İLAMER Öğrenci Sempozyumu'na katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

 

09-12 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşecek VIII. İLAMER Öğrenci Sempozyumu'n ayoğun başvurudan dolayı katılımcılara teşekkür ediyoruz. Düzenleme Kurulu'nun titiz incelemesi sonucunda aşağıda isimleri olan öğrenciler sempozyuma katılmaya hak kazanmıştır. Sempozyuma kabul edilenlerin bildiri hazırlama kuralları çerçevesinde bildirilerini hazırlayarak en geç 01 Nisan 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

 

 

Bildiri Hazırlama Kuralları

Sempozyum sunumunu word dosyası olarak, 01 Nisan 2018 tarihine kadar e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine e-posta ile yollamanız gerekmektedir. Bu tarihe kadar ayrıntılı bildiri metni gönderilmemiş olan çalışmalar sempozyumda ve bildiri kitabında yer alamayacaktır. Metinlerde var olan yazım hataları yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Sempozyum tebliğleri aşağıdaki formata uygun şekilde hazırlamanız gerekmektedir.

 

  • Ayrıntılı bildiri metni 10 sayfayı geçmemelidir.

Yazı Formatı  

: Word Dosyası

Yazı Tipi 

: Times New Roman

Yazı Boyutu  

: 12 punto

Kenar Boşluğu  

: Sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm

Ayrıntılı bildiri metnini aşağıdaki içerikte hazırlamanız gerekmektedir.

  • Konu Başlığı (Konu başlığında kısaltma kullanılmamalıdır. Metnin en başına BÜYÜK HARFLERLE ortalanarak yazılmalıdır.)
  • Konuşmacılar (Konu başlığının altına ünvanları ile varsa birlikte ortalanarak ve yatık (italic) yazılmalıdır.)
  • Problem
  • Sunumun Amacı
  • Yöntem
  • Bulgular ve Yorum
  • Öneriler
  • Kaynakça

Not: Bildiri formunda belirtilmeyen teknik ekipman / malzemenin sonradan sağlanması mümkün olmayacaktır.

 

 

 

Sempozyuma kabul edilen bildiriler; 

 

Adı ve Soyadı Tebliğ Başlığı
Abdussamet Yıldırım Özgün Fıkhın Özgür Siması: Ebu Hanife
Ayşe Bozkurt Emevîler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi Bağlamında Ulemanın Özgürlüğü Meselesi 
Ayşegül Demir Emeviler Dönemi Ulema İktidar İlişkisi: Hasan el Basri Örnegi
Batuhan İlhan Tefsir disiplininde yapılan akademik çalışmaların özgünlüğü: Süleyman Ateş örneği
Betül ERDEM Geçmişe Eleştirel Bakış İbn Teymiyye ve Özgün Fikirleri
Bilal Durmaz İbn Haldûn’un Toplum Tipolojisindeki Özgün Tespitleri ve Bunların Modern Sosyolojideki Toplum Tipolojileriyle Karşılaştırması
Birgül Doğan Fatma Aliye Hanım'ım Müslüman kadının yaşadığı problemler ve çözüm önerileri ile ilgili Özgün Görüşleri
Buşra Beçene Kadi Abdulcebbâr’ın Kelâm Bağlamında Özgünlüğü
Büşra Aykın Hikmet Tanyu’nun Dinler Tarihçiliği Alanındaki Özgün Yönleri
Büşra DİNÇSOY Özgün Bir Ders Halkası: Huzur Dersleri
Büşra Durmuş Osmanlıda din özgürlüğünün teminatı : Millet sistemi
Canan Teke Hakim Din Anlayışı ve Kültürlerin İlim Adamlarının Özgünlüğü ve Özgürlüğüyle Olan İlişkisi Üzerine
Ebrar Açık  Tefsir Tarihi Yazımında Özgünlük Sorunu: Ömer Nasuhi Bilmen - Ahmet Cevdet Bey - İsmail Cerrahoğlu
ELİF NUR DÖNMEZGÜÇ İslam Dünyasındaki İlk Şehir Tarihi Olması Yönüyle İbni Şebbe’nin Tarihu’l-Medine Adlı Eseri
EMİNE ERGÜN Emine Semiye Hanım'ın Siyasi ve Edebi Kişiliğiyle Özgün Duruşu
Emine Gamze ÖZKAN İbn Sina’nın Varlık ve Mahiyet Anlayışının Özgünlüğü
Erdem Akyüz Osmanlıda Kadızadeliler- Sivasiler Çekişmesi Bağlamında Ulemanın Özgürlüğü Meselesi
Esra Ayhan شوقي ضيف بين العصالة والتجديد
Esra KÖSE İKTİDAR –ULEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MİHNE SÜRECİ VE AHMED İBN HANBEL
Esra USTA ERKEN DÖNEM TEFSİR FAALİYETLERİNİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK  TEFSĪRU MUKĀTİL B. SÜLEYMAN
Fatıma Nur Yalçın İslamda İlk Bilgi Nazariyesi (İmam Mâturîdî Örneği)
Fatma Üçpınar Mâverdî'nin İslâm Siyaset Bilimine Yaptığı Özgün Katkılar (El-Ahkâmu's Sultâniyye Adlı Eseri Bağlamında)
Feyza Kaplan Rüşdî Râşid'in Özgün Fikirleri
Firdevs AKTAŞ Osmanlıda İlmiye Teşkilatının Ulema Üzerindeki Etkisi: Lale Özelinde
Gülen TAŞCI Endülüs’te Malikiliğin Felsefe Özgün ve Özgür Düşünme Alanına Etkisi: İbn Rüşd
Hasan BALİN Hz.Aişe'nin Kur'an ve Hadis Yorumunda Özgünlüğü
İbrahim Baruğ İslam Düşüncesine Farklı Bir Yaklaşım: Mutezile’nin Kelâmî Görüşleri
İlhan Aktepe Ali Ufki Bey’in Osmanlı Dönemi Müziğindeki Özgün Konumu
Kader Taşçı İlim Adamlarının Mutlak Olarak Özgün ve Özgür Olmaları Mümkün müdür?
Kadir Uzunoğlu İbn Haldun'un Sosyal Bilimler Alanındaki Özgün Yönleri ve Katkıları
Mehmet Masatoğlu Bîrûnî'nin Dinler Tarihi Metodolojisinine Özgün Katkıları (Tahkîku Mâ li’l-Hind min Makuletin Makbuletin fi’l-Akl ev Merzule Eseri Örnekliğinde)
Merve ARSLAN Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç  Örnekliğinde İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı
Merve Nur TEKECİ BİLGİNİN TASNİFİ BAĞLAMINDA MATURİDİ’NİN ÖZĞÜNLÜĞÜ
Merve yücetürk Muhammed Hamidullah ve Tarih Metodolojisi Alanındaki Özgünlüğü
Meryem BAŞYURT Meryem el-Usturlabî Özelinde Özgünlük Anlayışı
Muhammed KILIÇ Osmanlı son dönem aydınlarının hürriyet arayışları
Muhammed Kocabıyık İbn Cerir et-Taberi'nin İslam Tarihçiliğindeki Özgünlüğü (Tarihü'l-Umem ve'l-Mülük Adlı Eseri Özelinde)
MÜBERRA DERYA  GAZALİ’NİN TASAVVUFA YÖNELİŞİ ve bu alandaki özgün yönleri (MUNKIZ ÖRNEKLİĞİNDE)
Nazmiye Sönmez Hz.Ömer'in Uygulamalarındaki Özgünlüğü
Nur Demir MODERN DÖNEM MÜFESSİRİ AİŞE ABDURRAHMAN VE KUR’AN’I YORUMLAMADA YENİ BİR METOD ARAYIŞI: EDEBÎ TEFSÎR
NUR SENA FIRAT İnsan ve Değer İlişkisi Ekseninde Hilmi Ziya Ülken'in Özgün Yönleri
NUR UDDIN Müfessir Olarak Ebu’l Ala Mevdudi ve Tefsir İlmindeki Özgün Düşünceleri
Nuran Değerli  Vahdet-i Vucüd felsefesi Bağlamında İbnü'l Arabi ve Özgün Düşünceleri
Nuriye AĞZITEMİZ مدى تأثير علماء الحضارة الإسلامية على الغرب من جهة الأصالة: بن خلدون نموذجاً
Okan Uzunöz Mübahat Kütüoğlu'nun Tarih Araştırmalarındaki Özgün Yönleri
Onur ÇELİK ÖZGÜN VE ÖZGÜR OLMAK İÇİN SİVİL İLİM ADAMLIĞI BAĞLAMINDA NURETTİN TOPÇU'NUN HAYATI VE ESERLER
Rukiye Tuğçe Yüksel Siyasi maslahat Bağlamında Ebū s-Su'ūd 'un Özgün Fetvaları
Sadiye SEYMEN Gazzali’nin 73 Fırka Hadisine Özgün ve Sıradışı Yaklaşımı
Sema Güldoğan Nizamü’l Mülk’ün ‘Siyasetnâme’ Örneğinde Özgünlük
Sercan Arslanbuğa İslam Medeniyetinde Fikir Özgürlüğü, Din Özgürlüğü ve Sınırları: Kur'an ve Sünnet bağlamında
Şeyda KAPLAN حركة الترجم ودورها في الحضرات الاسلامية
ŞEYMA AKDAĞ ÖZGÜR BENLİK İNŞASI "ENE'L HAK"
Şulenur Demirbilek Sezai Karakoç'un Medeniyete Dair Özgün Tasavvurları
Tuğba Elif ÇAKMAK Necmeddin et-Tufi'nin Maslahat Konusundaki Özgün Görüşleri
Tuğçenur ERİLLİ BİRÛNÎ’NİN ÖTEKİNİ ANLAMADA ÖZGÜN YÖNTEMİ: HAVAS VE AVAM AYRIMI
Yunus Torun Özgünlük Açısından Şerh ve Haşiye Geleneği 
Yusuf Yapıcı İbn Nedim'in el-Fihrist Adlı Eserinin Özgünlüğü
Zeyid KORKMAZ Çağdaş Tefsir Tarihi Eserlerin de Özgünlük Sorunu
Zeynep Akçay Şâtıbî'nin Fıkıh Usûlüne Özgün Katkıları
Zeynep Ayan İslam Âlimlerinin Hukuk İlmine Özgün Katkıları: Muhammed Hamidullah'ın Görüşleri Örnekliğinde