İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI V

IMG 6428 2“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLÂMİ İLİMLERDE USÛL/ METODOLOJİ ARAYIŞLARI” ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İslâmi İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) bünyesinde çalışmalarını devam ettiren İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER) her yıl geleneksel olarak düzenlediği “İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları” başlıklı öğrenci sempozyumunun beşincisini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği ve Öğrenci Toplulukları işbirliği ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi.

 

İlamer Öğrenci Sempozyumunun  tebliğlerini PDF olarak indirebilirsiniz.

pdf

 

 Sempozyuma Diyanet İşleri Eski Başkanı, İSİLAY vakfı mütevelli heyet başkanı Lütfi Doğan; İLAMER Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Baş; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal; değişik üniversitelere bağlı öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci izleyici olarak katıldı.

Lütfi Doğan hocamız, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ve Prof. Dr. Eyüp Baş hocalarımız, sempozyumun açılışında konuşmalarıyla katılımcılara hitap ettiler. Prof. Dr. Eyüp Baş hocamız sempozyumun açılış konuşmasında İLAMER’in bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinden bahisle şunları söyledi:


“İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), Mütevelli Heyet Başkanlığını Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfi Doğan’ın yaptığı İslâmî İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı bünyesinde 2006 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. İLAMER, ilahiyat ilimleri alanında araştırmalar yapmak, araştırmacılara destek olmak, projeler üretmek, üretilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamak amacı ile kurulmuş olan bir araştırma merkezidir. Sempozyum İLAMER’in lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu akademik destek programlarında öğrendiklerini uygulama, tecrübe etme ve bu sayede özgüvenlerini arttırmaya yönelik önemli bir organizasyondur.”


“İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları” başlıklı öğrenci sempozyumunun bu yılki konusu “Geçmişten Günümüze İslâmî İlimlerde Usûl/ Metodoloji Arayışları”ydı. Sempozyumda görev alan öğrencilerin 37’si Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 2’si Yıldırım Beyazıt İslâmi İlimler Fakültesi’nden, 2’si Kırıkkale İslâmi İlimler Fakültesi’nden, 2’si İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 4’ü Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 2’si Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 1’i Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 1’i Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 1’i Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden, 1’i Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1’i Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1’i Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1’i Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1’i Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndendi.
Toplamda 14 farklı üniversiteden 57 öğrenci sempozyumda yer aldı. Programda görev alanların 38’i lisans, 12’si yüksek lisans, 7’si doktora düzeyinde olan öğrencilerdir.


Bu sempozyum, lisans (çoğunluk), yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ender programlardan biri olup akademik çalışmaları teşvik amaçlıdır. Program Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Şahin, Doç. Dr. Murat Demirkol, Prof. Dr. Metin Özdemir ve Prof. Dr. Eyüp Baş hocalarımızın değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi. 16 Mayıs’ta sempozyum katılımcılarına yönelik Safranbolu ve Amasra kültür-sanat gezisi düzenlendi.

 

 

sempozyum2015head

 Sempozyum Afişi  pdf

14 Mayıs 2015 Perşembe

Açılış Konuşmaları (09.30 – 10.15)

Prof. Dr. Eyüp BAŞ – İLAMER Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı

Lütfi DOĞAN – DİB Eski Başkanı ve İSİLAY Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

BİRİNCİ OTURUM (10.15 – 12.00)

Oturum Başkanı: Mustafa Salih EDİS

 1. İlbey DÖLEK – Modern Dönemde Dinler Tarihi Araştırmalarında Usûl Tartışmaları ve Günümüze Yansımaları

 2. Muhammet ŞAFAK – İbn Haldun ve Tarih Metodolojisi

 3. Rukiye YAMAN – Tefsir Metodolojisinin Oluşumunda Tefsirlerin Mukaddimeleri

 4. Sevdenur KAYA – Ebu Hanife’nin Hadis Usûlüne İlişkin Yaklaşımları

 5. Sümeyra BAYRAK – Kelâm Metodolojisinde Modern Arayışlar ve Hasan Hanefi

Müzakere: Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ Ar. Gör. Ahmet ERKAN

Ara (12.00 – 13.30)

 

İKİNCİ OTURUM (13.30 – 15.30)

Oturum Başkanı: Aygün YILMAZ

 1. Esra KESKİN – Dozy’nin İslâm Tarihi Kitabına Bir Reddiye; Şehbenderzâde’nin Tarih-i İslâmîsi

 2. Hümeyra TETİK – Şems el-İcî’nin Tarih Tenkidi

 3. Nazmiye YENİÇERİ- Türk İslâm Tarihi Metodolojisi ve Zeki Velidi TOGAN

 4. Tuğba ASLAN – Prof. Dr. Abdülaziz ed-Dûrî’nin Tarih Anlayışı

 5. Zeynep Betül ÖNDER – İslâm Tarihi Çalışmalarında Modern Metodoloji Arayışları: Şaban ÖZ Örneği

 6. Osman CURUK – İbn Hazm’ın Tarihçiliği

Müzakere: Ar. Gör. Ferda Demir AYCAN    Ar. Gör. Elif ASLANDOĞDU

Ara (15.30 – 15.45)

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM (15.45 – 17.30)

Oturum Başkanı: Gürkan KARABABA

 1. Esma ÖZARSLANER – İslâm Hukuku Usûlü’nün Şekillenmesinde Ehl-i Rey Ekolünün Etkisi

 2. Hacer YÜKSEL – Şah Veliyyullah Dehlevî’nin Modernite Bağlamında Fıkıh Usûlüne Etkisi

 3. Gülsün ÖZMEN – Hanefî Mezhebinin Haber Anlayışı

 4. Şeyma SARI – İslâm Hukuk Tarihinde Metodoloji Arayışları; Fazlur Rahman Örneği

 5. Şerife ALİFAKIOĞLU – Ahkâmın Değişmesinde Çevre Faktörü

Müzakere: Hatice ÖZTÜRK Fetije BAKİ YÜCEL

 

15 Mayıs 2015 Cuma

DÖRDÜNCÜ OTURUM (09.30 – 11.15)

Oturum Başkanı: Hacer YÜKSEL

 1. Kübra İNAN – Fıkıh Usûlünün Oluşumunda Ehl-i Hadis’in Rolü; İmam Şafii Örneği

 2. Mahmut Yusuf MAHİTAPOĞLU – Hanefî Usûlünün Oluşumunda İsa b. Eban Faktörü

 3. Abdumalik TUYCHİBAYEV - Ebu Bekir es-Serahsî’nin Ahkamü’d-Dünya – Ahkamü’l- Âhira Ayırımı ve İnsanların Eşitliği Anlayışı

 4. Elif KAİM – Mısır’daki Modernite Hareketleri Karşısında Muhammed Zahid el-Kevserî’nin Duruşu

 5. Şeyma DOĞAN – İmam Şâfiî’nin Usûl-i Fıkıh İlmindeki Yeri

Müzakere: Ar. Gör. Ayşegül YURDUSEVEN Ar. Gör. Yunus KOCABIYIK

 

BEŞİNCİ OTURUM (11.15 –12.35)

Oturum Başkanı: Sümeyye HALİLOĞLU

 1. Arjiyan YILMAZ – Bağdat Ekolünün Oluşumu, Temsilcileri, Faaliyetleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri

 2. Elif HALİLOĞLU – İbn Haldun Toplum Bilimsel Düşüncesinde İlm-i Umran Kavramı

 3. Ramazan Yıldırım ÇAKIR – Çağın Vicdanı; Mehmet Akif ERSOY’da Usûl ve Asım’ın Nesli Projesi Tesbit - Anlam - Yorumlama

 4. Ermamat ERGEŞOV – İslâm Dünyasında Tarihi Doğru Anlama ve Yazmayla İlgili Önemli Bazı Şahsiyetler: BİRÛNÎ

 5. İbrahim Emre ŞAMLIOĞLU – BİRÛNÎ’nin Dinler Tarihi Metodolojisi

Müzakere: Ar. Gör. Hacer ERGİN Ar. Gör. Canan Sofu VEREP

Ara (12.35 – 13.45)

 

ALTINCI OTURUM (13.45 – 15.30)

Oturum Başkanı: Tuğba ASLAN

 1. Ahmet SOY – “el-Munkızu min ed-Dalal”( İmam Gazzâlî) ile “Metot Üzerine Konuşma” – (Descartes) Arasındaki Benzerlikler

 2. Gamze KÖKER -  Haris el-Muhasibî’nin Bilgi Anlayışı ve Kullandığı Metotlar

 3. Sevgi ÇAKIR – Frithof Shuon’un Dini Çeşitlilik Konusundaki Görüşleri

 4. Zhakhangir NURMATOV – Rus Oryantalist L.İ. Klimoviç’in İslâm Araştırmaları ve Kur’ân

 5. Fatma GÜRASLAN – Belagat ve Kur’ân-ı Kerim’e Yansımaları

 

Müzakere: Ar. Gör. Mustafa Selman TOSUN     Ar. Gör. Recep TURAN

Ara (15.30 – 15.45)

 

YEDİNCİ OTURUM (15.45 – 17.30)

Oturum Başkanı: Asuman ARSLAN

 1. Büşra BEÇENE – Klasik Dönem Kelâm Metodolojisinin Oluşumunda Mu‘tezile’nin Etkisi

 2. Şeyma TÜRKOĞLU – Hanefîlerde Mu‘tezilî Motifler

 3. Onur GÜLER – “Kütüb-i Sitte’deki Bazı Hukukî İçerikli Hadisler Merkezinde Ehl-i Hadis’in İslâm Hukuk Usûlü İnşa Çabaları

 4. Emirhan Demir BOZAN – Günümüzde Mezhepler Tarihinde Yeni Yaklaşımlar; Sosyal Pozitivist Yaklaşım; Yusuf Ziya Yörükan Örneği

 5. Müberra GÜNEŞ – XX. Asrın Başında Oryantalistlerle Mücadele; Namık Kemal Örneği

 

Müzakere: Ar. Gör. İsmail KOÇAK Ar. Gör. Mine DEMİRBİLEK

 

Değerlendirme Konuşmaları (17.30 – 18.45)

Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Eyüp ŞAHİN

Doç. Dr. Murat DEMİRKOL

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

 

16 Mayıs 2015 Cumartesi Safranbolu ve Amasra Kültür Gezisi (Katılımcılara)