İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI-III - Mayıs 20132013sempozyum24"İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI"
konulu İlamer 3. Öğrenci Sempozyumu 16, 17, 18 Mayıs 2013 tarihlerinde  Ankara'da yapıldı.

Sempozyum Bildirileri  pdf
 

2006’dan bugüne Ankara'da ilahiyat bilimleri alanında önemli bir yeri bulunan İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), lisans ve lisansüstü öğrencilerine akademik araştırma yeterliliği kazandırmada sahip olduğu bilimsel birikim ve tecrübeyle ilim dünyasına yeni bir katkı sunmayı amaç edinmekte ve bir öğrenci sempozyumu düzenlemektedir.

 2013sempozyum23

 

 


sempozyum2013İslam Medeniyetine katkısı olan önemli kişi, eser, kurum, mekan- olay gibi temel kategorilerde ve bunlara ilişkin geliştirilen her yeni yaklaşımda ve yöntemde özgün bakış açılarını paylaşmak ve gelişmesine katkı sunmak, sempozyumun temel amacıdır. Bu doğrultuda İkinci sempozyumun üst başlığı “İslam Medeniyetinin Yapı Taşları-II”şeklinde belirlenmiştir.

İlahiyat bilimleri içindeki tüm disiplinlerin ve disiplinler arası tüm çalışmaların sempozyuma katkısı önemsenmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

•Sempozyuma lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilirler.
•Katılımcılar İLAMER web sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuracaklardır.
•Bildiri özetleri, 300-500 kelime arasında, anahtar kavramlarla birlikte Türkçe olmalıdır.BİLİM JÜRİSİ

 

BİLİM JÜRİSİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
Prof. Dr. İdris ŞENGÜL
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Prof. Dr. Musa YILDIZ
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ
Prof. Dr. Nurettin CEVİZ
Prof. Dr. Celal TÜRER
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Prof. Dr. Eyüp BAŞ
Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Doç. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL
Doç. Dr. Gürbüz DENİZ
Doç. Dr. Fazlı ASLAN
Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Zikri YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN
Dr. Ömer ACAR
Dr. Yaşar DAŞKIRAN
Dr. Zeynel AYDIN
Dr. Mahmut DEMİR
Dr. Ali PARLAK

 

SEMPOZYUMUN MUHTEMEL KONU  BAŞLIKLARI:
Aşağıda sıralanan konular katılımcıların konu belirlemelerinde yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır. Katılımcılar farklı konuları da teklif edebilirler.

• Taberi’nin Kur’an Tefsirinde Problemli Konular Karşısındaki Tutumu
• Modern Dönemde Kur’an Tasavvuru: Fazlurrahman Örneği
• Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Tefsirciliği ve Özgünlüğü
• İtikadî ve Amelî Mezheplerin Kur’an Tefsirine Etkileri
• Büyük Selçuklular Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler
• Osmanlılar Döneminde Tefsir İlmi ve Müfessirler
• Tarih Boyunca Buhârî’ye Yöneltilen Eleştirilerin Değerlendirilmesi
• Siyasetnamelerde Kullanılan Hadisler ve Kaynakları
• Ahmed Yesevî’nin İslam Eğitim-Öğretimindeki Özgün Yönleri
• İslam Medeniyetinin Üç Temel Dili: Arapça, Türkçe, Farsça
• Dini Terminolojinin Yerleşmesinde Farsçanın Etkisi
• Tercüme Hareketleri
• İslam Medeniyetinin Yayılmasında Tercümenin Rolü ve Etkisi
• Yeni Bir Tercüme Hamlesine Duyulan İhtiyaç
• Yazma Halindeki İslam Kültür ve Bilim Mirasının Günümüz Diline Aktarılma Zarureti
• Gelenekteki İlimler Tasnifi ve Uzmanlıklar Çağındaki Aktüel Değeri
• Arapça ve/veya Farsçaya Hizmet Etmiş Türk Bilginleri
• Osmanlı Döneminde Yabancı Dil Öğretimi
• Dil Öğretiminde Klasik ve Modern Yöntemlerin Karşılaştırılması
• İslami İlimlerin Öğrenilmesinde Arapçanın Önemi
• Sibeveyh ve Arap Dilindeki Yeri
• Ayaklı Kütüphane “Cahız”ın Hayatı, Eserleri ve İslam Medeniyetine Bıraktığı Mirası
• Arap Olmayanların (Gayr-ı Arapların) Arapçaya Katkısı
• Türk-İslâm Edebiyatında Dinî-Edebî Türler
• Arap Edebiyatının Türk Edebiyatı Üzerindeki Etkileri
• Fars Edebiyatının Türk Edebiyatı Üzerindeki Etkileri
• İslam Tarihinde İlmihal Geleneği ve Etkileri
• Serahsî ve Mebsut’unun Etki Sahası
• Edebiyatımızda Endülüs
• İbn Rüşd Düşüncesinin Batıya Etkisi
• İbn Rüşd’de Akıl-Nakil İlişkisi
• Gazali ve Ahlâk Felsefesi
• Gazali’nin Geçirdiği Değişime İlişkin Yorumlar
• İslam Filozoflarında Ahlâkçılık
• İbn Arabî, Vahdet-i Edyân ve Dinler arası Diyalog
• İbn Sina’nın İslam Felsefesinde Özgün Yönleri
• Bir Geleneğin Klasikleşmesi: Farabi'nin Siyaset Felsefesi
• Farabî’nin Medînetü’l-Fâzıla’sının İslam Âlemine Verdiği İlham
• Fethinden Bugüne İslam Âleminde İstanbul’un Yeri ve Önemi
• Batılılar Gözüyle Selahaddin Eyyübi
• Beytü’l-Hikme’nin Mirası
• Tasavvufun Kurumsallaşması: Tekke ve Zaviyeler (Din-Hayat-Sanat Açısından)
• İslam Medeniyeti’nde Şeriat-Tarikat: İkilem mi? Dayanışma mı?
• Türkiye’de Mevlana Üzerine Yapılan Çalışmaların Karakteristiği
• Mevlana’nın Mesnevî’sinde İnsan Eğitiminin Temelleri
• Nurettin Topçu’da Din Felsefesi
• İslam Mimarisinin Özgün Yanları
• Osmanlı İlim Hayatında Molla Fenârî Etkisi
• İslam Bilginlerinin Musikiye Katkıları
• Hilmi Yavuz Şiirini Besleyen Damarlar
• Sezai Karakoç Şiiri’nin Düşünsel/Fikri İşlevi ve Gücü
• Sezai Karakoç ve Diriliş Medeniyeti Teorisi
• Osmanlı Döneminde Tarih İlmi ve Tarihyazıcılığı
• Halil İnalcık Osmanlı Tarihçiliğine Katkıları
• Muhammed Harb’in Osmanlı Tarihçiliği İlgisi ve Katkıları
• Abdulaziz ed-Duri’nin İslam Tarihçiliği
• Hilmi Yavuz’un Düşünce Dünyasındaki Kırılmanın Şiirlerine Yansıması
• Hilmi Yavuz’a Göre “Alafrangalık Tarihi”
• Hilmi Yavuz’a Göre Modernite ve Gelenek
• Ahmet Cevdet Paşa ve Batı
• Ahmet Midhat Paşa’ya Göre Batı ve Batıcılık
• II. Abdülhamid’in Düşünce Dünyasında İslam Âlemi
• Osmanlıda Dini Temsil Makamları
• Osmanlıda Şeyhülislamlık
• Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Fetvalarına İlişkin Değerlendirmeler
• Vakıfların Hizmet Alanları
• İslam Toplumlarının Etkileşim Vasıtası Olarak Hac (Tarihi Örneklerle)

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı: 20 Kasım 2012
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 20 Aralık 2012
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 23 Aralık 2012
Metinlerin Son Gönderilme Tarihi: 30 Nisan 2013
Sempozyum Tarihi: 17-18-19 Mayıs 2013
Sempozyum Dili: Türkçe, Arapça 

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aytmirza Satıbaldiyev 

Tel:   0.536.554 21 73; 380 62 67, Faks    : 0 (312) 380 63 12
İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), Şenlik Mah. Düz Sok. No:6 Keçiören/Ankara
Web: www.ilamer.orgBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.">

 

 

 OTURUMLAR

 


16 Mayıs 2013 Perşembe
Açılış Konuşmaları (09.30 – 10.15)
Prof. Dr. Eyüp BAŞ – İLAMER ÖĞRENCİ Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
Lütfi DOĞAN – DİB Eski Başkanı ve İSİLAY Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ – Yıldırım Beyazıt Ün. İslami İlimler Fakültesi Dekanı (Teşrifleri Halinde)
Prof. Dr. İsmal Hakkı ÜNAL – Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi Dekanı (Teşrifleri Halinde)
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ – Diyanet İşleri Başkanı (Teşrifleri Halide)


BİRİNCİ OTURUM (10.15 – 12.00)
Oturum Başkanı: Yunus KOCABIYIK
1. Hasan SEYREK, Sezai Karakoç ve Diriliş Medeniyeti Teorisi
2. Serkan KORKMAZ, Hasan el-Benna Düşüncesinde İslam Devleti Mefhumu
3. Hacer ERGİN, Cemil Meriç’in Kültür ve Medeniyet Anlayışı
4. Rumeysa Nur Gürbüz, Batı materyalizmine panzehir; Tasavvuf ve Batı'da
Tasavvufun rolü
5. Kübra ELÇUK, Süleyman Seyfi Öğün’ün Gelenekselcilik ve Modernizm Hakkındaki Görüşleri

Müzakere: 1. Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ
2. Hümeyra BAYSAL
Öğle Arası (12.00 – 13.30)

 

İKİNCİ OTURUM (13.30 – 15.30)
Oturum Başkanı: Mine DEMİRBİLEK
1. Kadriye KANBUR, Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarından “İslamcılık”ın Türk Düşünce Tarihindeki Yeri ve Önemi
2. Kevser GÜLNAR, Türkiye'de İslamcılık ve Hayrettin Karaman Örneğiyle Günümüze Yansımaları
3. Elif ASLANDOĞDU, İmam HUMEYNİ’nin İslam Anlayışı
4. Fatma Zehra ÖZÇOBAN, İmam Mâturîdî’de Din ve Mülk(Yönetim) Erki Tahlili
5. Sevilay EVLİOĞLU, Farabî’nin Medînetü'l-Fâzıla Adlı Eserinin İslam Düşüncesine Verdiği İlham
6. Bahar SARIŞEN, Nurettin Topçu'da Din Felsefesi

Müzakere: 1. Ar. Gör. Samet BİLGİN
2. Ar. Gör. Hüseyin YÜCEL

Ara (15.30 – 15.45)

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM (15.45– 17.45)

Oturum Başkanı: Rumeysa Nur GÜRBÜZ
1. Çıngız Baymurzaev, Günümüz Meselesinin Çözümünde Yeterlilik Açısından İslam Fıkhı
2. Yunus KOCABIYIK, Medeniyetin Hayat Damarı : "KISAS"
3. Hatice Sümeyye BEYHAN, Kapitalizm, Komunizm Ve İslam Hukukuna Göre Mülkiyet
4. Yeter Meryem KURUTAŞ, İslam Hukukunda Mehir Kavramının Roma Hukukunda Doss Kavramı İle Karşılaştırılması
5. Hale Şeyma CANLI, İslam Hukukunda ve Yahudi Hukukunda Miras
6. Havvanur ALTINOK, İbrani (Eski İsrail) Savaş Hukuku İle İslam Savaş Hukuku'nun Mukayesesi
Müzakere: 1. Ar. Gör. Davut EŞİT
2. Ar. Gör. Hadi Ensar CEYLAN

 

 

17 Mayıs 2013 Cuma
DÖRDÜNCÜ OTURUM (09.45 – 12.00)
Oturum Başkanı: Hatice SALİMOĞLU
1. Şeyma Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ve Fıkıhta Değişim Olgusu
2. Hatice KARABULUT, Suçla Mücadelenin Dini Temelleri
3. İsa GÜCEYÜZ, Arap Literatüründe Sözlük Türleri
4. Asude FURTUN, Klasik Arapça Eğitiminde Geçmiş ve Günümüzdeki Farklılıklar
5. Öznur Sümeyye ALBAY, Osmanlıda Şeyhülislam Olmak: Ebusuud Efendi Örneği
6. Musab BARAN, Din Eğitiminde; Medreselerin Belli Başlı Özellikleri ve Bugünkü Eğitim Sistemi ile Bir Mukayese

Müzakere: 1. Sait Ali KHUDAYNETOV
2. Ar. Gör. Fatma HAZAR

 

Öğle Arası (12.00 – 14.00)

 

BEŞİNCİ OTURUM (14.00 – 16.00)
Oturum Başkanı: İsa GÜCEYÜZ
1. Fatih Muhammed ÇAKMAK, Hz. Peygamber'in Görevlendirmelerde Benimsediği Kriterler
2. Esra GÖKDOĞAN, M. Hamidullah'ın Peygamber İmajı
3. Ömer Faruk AYDIN, Emevi Yönetiminin Kurucusu Muaviye’ye Farklı Bakışlar
4. Hümeyra BAYSAL, Asım Köksal’ın Leona Caetani’ye Yaptığı Eleştirilere Bir Yaklaşım
5. Esra Nur MADENCİ, Michael Cook'un Kur'an Hakkındaki Görüşleri
6. Fatma DEMİRTAŞ, Modern Dönemde Kuran Tasavvuru: Fazlurrahman Örneği

Müzakere: 1. Ömer GÜRBÜZ
2. Eyüp AYAS

 

Ara (16.00 – 16.15)

 

ALTINCI OTURUM (16.15 – 18.15)

Oturum Başkanı: Elif ASLANDOĞDU
1. Mine DEMİRBİLEK, İslam Medeniyetinde Makalât Geleneği
2. Oskonbay ZUURİDDİNOV, Manas Destanı'nda İslam'a Davet Yöntemi
3. Arzu BEDER, Osmanlıda Popüler Tarihçilik: Ahmet Refik Altınay Örneği
4. Abdukadir SYLKA, Kosova’da Var Olan ve Yok Olan Osmanlı Eserleri
5. Merzuk GRABUS, Gazi Hüsrev Bey Medresesi
6. Erhan ÇANAKÇI, Taşa Hayat Veren Adam: Mimar Sinan

Müzakere: 1. Ar. Gör. Sema ÇEVİRİCİ
2. Ar. Gör. İlyas MİFTAHOV

 

Değerlendirme Konuşmaları (18.15 – 18.45)
1. Prof. Dr. Bünyamin ERUL
2. Prof. Dr. Akif KOÇ
3. Doç. Dr. Müfit Selim SARUHAN
4. Doç. Dr. Gürbüz DENİZ
5. Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL

18 Mayıs 2013 Cumartesi
Safranbolu, Amasra Kültür, Sanat ve Tarih Gezisi (07.00 – 24.00)
YER: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Yunus Emre Konferans Salonu)

 

------

 

İSİLAY Vakfı ve TDV katkılarıyla


• İLAMER Öğrenci Temsilciliği
• İlahiyat Öğrenci Temsilciliği
• Kulüp Seyyah
• Kulüp Mefkûre
• Eved Kulübü
• Kulüp Sefine
• Hür İlahiyatçılar Topluluğu
• Kulüp Yaygın
• Düşünce Eylem Topluluğu
• Uluslararası İlahiyatçılar Kulübü
• Dünya Dinleri Kulübü ve İLAMER İşbirliğiyle.